Om Föreningen

Om Föreningen

Publicerad den 2018-09-26
RLF

RLF är en företagarförening med hemvist i det snabbt expanderande företags – och industriområdet i sydöstra Lund. Föreningen har som huvudsakliga syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom bl a informations- och erfarenhetsutbyte, drivande av gemensamma service- och utbildningstjänster samt att vara kontaktorgan gentemot kommunala och statliga myndigheter.

 

Korta fakta om Gastelyckan, Hasslanda och Råbyholm

  • Gastelyckan tillsammans med Hasslanda och Råbyholm är ett av Lunds största företagsområden
  • Antal arbetsställen på Gastelyckans Industriområde : 300
  • varav med anställda: 225
  • varav med noll anställda: 75
  • Totalt antal anställda: ca 8000 personer

 

Historik

Gastelyckan fick sitt namn efter Peer Gast, den affärsman som ägde odlingslotten, den så kallade lyckan, i slutet av 1600-talet. Under lång tid var Gastelyckan en stor marknadsplats, men det är först under de senaste trettio åren som åkermarken utvecklats till ett av stans största företagsområden, med Dalbyväggen i norr, E22:an i väst och Stora Råby i sydost.

 

Hasslanda har sitt namn från Sven Hassland som bodde och drev Råbygård som fortfarande finns kvar mitt i området. Utöver lantbruket hade Sven ett brinnande intresse för flygplan och att flyg varför han lät uppföra en flygplats på gården.

Hasslanda airport var under flera år en bas för flygintresserade i och omkring Lund.

Hasslanda ligger strax söder om Gastelyckan och är det minsta av de tre områdena som RLF verkar inom.

 

Råbyholm har sitt namn från färgerifabrikör Carl Otto Borg som 1869 lät arkitekten Helgo Zettervall upprätta ritningar till en ny ståndsmässig bostad på gårdsplatsen. Villan finns fortfarande kvar vid rondellen strax nordost om Tetra Pak, som för övrigt är det dominerande företaget i det område som i folkmun kallas Råbyholm.

 

FRÅN STENÅLDERSBOENDE TILL FÖRETAGSPARK

(artikel publicerad i Skånska Dagbladet 24 maj 2008)

 

Träffpunkt. Handelsplats. Åkermark. Och slutligen företagsområde. Redan under stenåldern samlades människor på det i dag expansiva Gastelyckan. Efter ett regeringbeslut i slutet av 1970-talet fick de första företagarna klartecken för att sätta spaden i jorden. Nära 30 år senare arbetar drygt 2500 personer här.

 

Utgrävningar på Gastelyckan visar att området är rikt på fornlämningar och att det har bott människor här sedan stenåldern. Yxor, pilspetsar och flintavslag från platsen finns bevarade på Historiska museet i centrala Lund.

 

I Stora Råbys utkant ligger Björns hög, en grav från bronsåldern, och vid Hardeberga stenbrott, norr om Gastelyckan, låg det danska Skånetinget, där den så kallade Skånelagen antogs år 1141. Gastelyckan fick sitt namn efter Peer Gast, den affärsman som ägde odlingslotten, den så kallade lyckan, i slutet av 1600-talet. Under lång tid var Gastelyckan en stor marknadsplats, men det är först under de senaste trettio åren som åkermarken utvecklats till ett av stans största företagsområden, med Dalbyväggen i norr, E22:an i väst och Stora Råby i sydost. Hasslanda som ligger strax intill Stora Råby har fungerat som bas för Lunds flygklubbi över 50 år. 1959 lyfte det första planet från den då 250 meter långa banan, efter att markägaren upplåtit mark och själv tagit flygcertifikat. På grund av den planerade rättspsykiska kliniken och den sydöstra avfarten från E22:an har Lunds kommun sagt upp hyresavtalet för Hasslanda flygfält från och med den första januari i år. Under slutet av 1960-talet kom så förslaget att förvandla åkermarken till ett företagsområde. Men efter att regeringen sagt nej till att låta en stormarknad etablera sig på Gastelyckan svalnade intresset bland företagare. Moderaterna tröttnade på den långdragna processen och föreslog att Gastelyckan skulle förvandlas till bostadsområde. Socialdemokraterna höll inte med. Inte heller stadsarkitekten. Området ansågs alldeles “för isolerat ur bostadssynpunkt” och experterna påstod att Gastelyckan skulle vara Skånes bäst belägna industiområde.

 

Debatten fortsatte under flera år och under tiden använde kommunen platsen som avstjälpningsplats. Lantbrukarna protesterade mot hur den dyrbara åkerjorden täcktes över med stora mängder shaktmassor. Lantmännens riksförbund och den ideellla föreningen Aktion Skåne Miljö ställde sig bakom lantbrukarnas protester. Lunds kommun fick repressalier för utflyllnaderna. Regeringen var kritisk till att bara tre av de 48 hektaren åkermark återstod, men trots det godkändes den nya stadplanen.

 

Verdexa, nuvarande Bilia, var det första företaget som tog steget till att reservera mark. Efter mer än tio års planerande fick bilföretaget och ytterligare fyra företag klartecken till att etablera sig på Gastelyckan – Skeab förlag ab, K-Konsult, och bensinstationerna Svenska Gulf och OK. Fem år senare, 1983, hade 15 företag med sammanlagt 500 anställda fått tak över huvudet på det omdebatterade företagsområdet.

 

Text: Cecilia Hjalmarsson